About Jsonp In Javascript

22:09PM 04/11/2010, Lập trình web


Many people are confused about the use of JSONP. I want to explain the difference between JSON and JSONP in JavaScript.

JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange format.
Example of JSON:
{
"firstName": "Vladimir",
"lastName": "Carrer",
"age": 32
}

JSON works well with XmlHttpRequest (AJAJ/AJAX) but the main problem with XmlHttpRequest that is limited with same-domain browser policy. Meaning that you can’t use JSON for remote requests.

Xem chi tiết »
Cách Sử Dụng Google Hiệu Quả

09:45AM 09/08/2010, Lập trình web


Bài viết này sẽ tập trung vào cách tìm kiếm kết hợp các toán tử đặc biệt. Đây là một phương thức để Google nhận biết bạn muốn hạn chế việc tìm kiếm trong những thành phần hay những đặc điểm nhất định của các trang web.

Xem chi tiết »
Cơ Bản Về Biểu Thức Chính Quy

15:38PM 29/07/2010, Lập trình web


Biểu thức so mẫu (pattern) dùng để mô tả 1 cách tổng quát 1 đối tượng (chuỗi) trong PHP, ví dụ:
preg_replace('/[^a-z0-9]+/i','',$str);
--> hàm này l loại bỏ tất cả các ký tự không phải là chữ (a-z và A-Z) hoặc số (0-9) ra khỏi chuỗi $str

Xem chi tiết »
Giới Thiệu Ad Gallery Plugin Jquery

11:21AM 14/07/2010, Lập trình web


.

Xem chi tiết »
[Video] Cách Sử Dụng Kết Hợp Sum Và If Trong Mysql

09:04AM 01/09/2010, Lập trình web


.

Xem chi tiết »
Sáu Điều Bạn Cần Biết Về Seo

10:55AM 08/08/2010, Lập trình web


.

Xem chi tiết »
10 Html5 Demos To Make You Forget About Flash

11:49AM 14/07/2010, Lập trình web


.

Xem chi tiết »
Đừng Làm Việc Một Mình

11:27AM 13/07/2010, Lập trình web


.

Xem chi tiết »